فقدان چارچوب‌های مشخص سیاست‌گذاری برای ورود بی‌دغدغه هنرمندان به عرصه‌هایی همچون روایت‌سازی درباره قهرمانان ملی، واقعیتی است که نمی‌توان آن را انکار کرد اما در مسیر جبران همین فقدان‌ها و