قطب‌زاده: هر روز بدتر می‌شه (همهمه‌ی حاضرین) … از روزی که به این سازمان آمدم هشت بار مرا مستعفی قرار دادند، پریروز شیرینی می‌دادند (خنده‌ی حاضرین) جامعه‌ی توحیدی اومدن گفتن

از زمینی که دیگر اکسیژنی برای تنفس ندارد، تا جهانی پر از موجودات وحشی که شب‌ها برای دریدن و بلعیدن بیرون می‌آیند؛ در اینجا فهرستی از بهترین فیلم‌های آخرالزمانی سال

همزمان با آغاز شصتمین دوسالانه ونیز ، تنش‌های جنگ غزه با تجمعات اعتراضی حامیان فلسطین با شعار «مرگ در ونیز جایی ندارد» به این رویداد هنری راه پیدا کرد.

این روزها سریالی که مخاطبان بسیاری را به خود جلب کرده، افعی تهران است. روایتی واقعی از آنچه در زیر پوست این پایتخت و سرزمین می‌گذرد، بدون اغراق و تحمیل