«سامح شکری» با اشاره به روابط بسیار خوب و صمیمانه خود با حسین امیرعبداللهیان، تاکید کرد: آرزو داشتم در فرصت و موقعیت بهتری به ایران سفر می کردم، ولی حضور در ایران برای عرض تسلیت به دولت و مردم ایران ضرورت داشت.

روایت وزیر خارجه مصر از روابط صمیمانه خود با امیرعبداللهیان

Leave a Reply