روزنامه کیهان بخش بزرگی از صفحه نخست خود را به پوشش اخبار مربوط به سانحه بالگرد ابراهیم رئیسی و هیات همراه او تخصیص داده است.

تیتر و عکس صفحه نخست کیهان در ارتباط با سانحه بالگرد رئیسی و هیات همراه

به گزارش روانشناسی در مدیریت، روزنامه کیهان تیتر یک و عکس یک در صفحه نخست شماره روز دوشنبه خود را به سانحه بالگرد ابراهیم رئیسی و هیات همراه اختصاص داد.

Leave a Reply