تحقیق بررسي امكان تشخيص (شناخت) استفاده از تأمين مالي خارج از ترازنامه در شركت هاي پذيرفته…

استفاده از تأمين مالي,پایان نامه تامین مالی,پروژه تامین مالی,پژهش تامین مالی,تامين مالي,تامين مالي خارج از ترازنامه,تحقیق تامين مالي,دانلود تحقیق,دانلود تحقیق تامین مالی,ساختار سرمايه,شركت هاي پذيرفته شده در بورس,قانون ساربينز اكسلي,مقاله تامین مالی
دانلود تحقیق بررسي امكان تشخيص (شناخت) استفاده از تأمين مالي خارج از ترازنامه در شركت هاي پذيرفته…

دانلود فایل

دانلود تحقیق با موضوع بررسي امكان تشخيص (شناخت) استفاده از تأمين مالي خارج از ترازنامه در شركت هاي پذيرفته شده در بورس توسط حسابرسان مستقل،در قالب word و در 262 صفحه، قابل ویرایش، شامل:چکيده    مقدمه           فصل اول: کلیات پژوهشمقدمه    بيان مسأله و علل انتخاب موضوع        اهداف پژوهشاهميت پژوهش     نوع طرح پژوهش   متغيرهای پژوهش  فرضيه های پژوهش           قلمرو پژوهش:      قلمرو موضوعی     قلمرو مکانی         قلمرو زمانی         محدوديت های پژوهش       روش پژوهش       روش جمع آوری اطلاعات     ابزار اندازه گيری اطلاعات     واژگان کليدی و اصطلاحات   ساختار پژوهش       فصل دوم: مبانی نظری و پيشينه پژوهش تاريخچه، مبانی نظری، چارچوب گزارشات مالی، انرون         مقدمه:   گفتار اول: تاريخچه مقاله فنی انتشار يافته توسط انجمن حسابداران قسم خورده انگلستان و ولز          متن پيشنهادی شماره 42 (ED42)         متن پيشنهادی شماره 49 (ED 49)      شرايط پيشنهاد شده توسط متن پيشنهادی گزارشگری معاملات (FRED4)        بيانيه تحقيق مالی شماره 5 (1994) گزارشگری محتوای معاملات       گفتار دوم: مبانی نظری        تجزيه و تحليل مزايا و مخاطرات         شناخت   عدم شناخت         تهاتر      نحوه ارائه اقلام مرتبط با هم  معاملات مرتبط     گفتار سوم: چارچوب گزارشات مالی       ترازنامه   صورت های مالی اساسی ديگريادداشت های توضيحي صورت های مالی و گزارش هيئت مديره به مجمع عمومي صاحبان سهام      گفتار چهارم: فروپاشی انرون مقدمه ای برای تحول در وضع قوانين و استانداردهای مرتبط با معاملات خارج از ترازنامه        آن چه براي انرون اتفاق افتاد؟ تاريخچه انرون      گزارش Powers و Batson در مورد انرون        شرکت های با اهداف خاص، قانون سار بينز اکسلیگفتار پنجم: شرکت ها با اهداف خاص   مقدمه    تعريف شرکت ها با اهداف خاص         ارتباط با تأمين مالی خارج از ترازنامه      گفتار ششم: قانون سار بينز اکسلی       مقدمه    ارتباط قانون ساربينز اکسلی با موضوع خارج از ترازنامه         اقلامي كه افشاء آن ها در ارتباط با ترتيبات خارج از ترازنامه لازم است   افشاء اقلام تعهدات قراردادی  شيوه های مورد استفاده در تأمين مالی خارج از ترازنامه        گفتار هفتم: شرکت های فرعی و شبه شرکت هاي فرعی    تعريف شرکت های فرعی وشبه فرعی   معافيت شبه شرکت های فرعی از تلفيق ارتباط شرکت های فرعی و شبه فرعی با تأمين مالی خارج از تراز نامه   گفتار هشتم: سرمايه گذاری در ارزش ويژه ساير شرکت ها   سرمايه گذاری هايی که نه موجب افزايش نفوذ قابل ملاحظه می شود و نه موجب افزايش کنترل       سرمايه گذاری هايی که موجب افزايش نفوذ قابل ملاحظه می شود، اما موجب افزايش کنترل نمی شود            سرمايه گذاری هايی که موجب کنترل می شود    موضوع خارج از ترازنامه در حسابداری سرمايه گذاري ها      تلفيق     گفتار نهم: اجاره های بلند مدت          ارزيابی معامله       ماهيت شيوه ها و الزامات گزارشگری مالی          موضوع خارج از ترازنامه در حساب داری برای اجاره های بلند مدت      گفتار دهم: فروش و اجاره آن از خريدار  ارزيابی معامله       اجاره های سرمايه ای          اجاره های عملياتی موضوع خارج از ترازنامه در حساب داری برای فروش و اجاره آن از خريدار          استاندارد بين المللی حساب داری برای اجاره ها     گفتار يازدهم: فروش و توافقات باز خريد ارزيابی معامله       ماهيت شيوه ها و الزامات گزارشگری مالی          موضوع خارج از ترازنامه در حساب داری برای فروش و توافقات بازخريد شيوه حسابداری     گفتار دوازدهم: کالاهای امانی ارزيابی معامله       ماهيت شيوه ها و الزامات گزارشگری مالی          حقوق هر طرف معامله برای بازگرداندن کالا        تعيين قيمت براي انتقال نهايي مالكيت به مشتريآيا مشتري لازم است به سازنده کالا مبلغی به عنوان وديعه بدهد؟       آيا مشتري حق استفاده از کالا را دارد؟   موضوع خارج از ترازنامه در حسابداری برای کالاهای امانی    گفتار سيزدهم: نقل و انتقالات داراييهای مالی با مشارکت های مداوم   ارزيابی معاملات    موارد افشاء طبق SFAS شماره 140     موضوع خارج از ترازنامه در حساب داری برای نقل و انتقالات دارائي های مالی     گفتار چهاردهم: تجزیه و تحلیل نسبتهای مالی     روش های تجزیه و تحلیل    طبقه بندی نسبت ها                       فرض تداوم فعالیت             گفتار پانزدهم: پیشینه پژوهش                        نتيجه گيري          فصل سوم: روش شناسي پژوهش (متدولوژي)      مقدمه    اهداف پژوهش      روش جمع آوري داده ها       قلمرو پژوهش       جامعه آماري         نحوه گردآوري اطلاعات       نمونه گيري         فرضيه هاي پژوهش           متغيرهاي پژوهش  تعريف عملياتي متغيرهاي پژوهش       اندازه گيري متغيرهاي پژوهش           روش آماري آزمون فرضيه ها  فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده هاي پژوهش    مقدمه    نتايج تحليل داده ها- سال 80نتايج تحليل داده ها- سال 81نتايج تحليل داده ها- سال 82نتايج تحليل داده ها- سال 83نتايج تحليل داده ها- سال 84نتايج تحليل داده ها- سال 85 فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات     مقدمه    خلاصه اي از كل پژوهش     خلاصه يافته های پژوهش    نتيجه گيري         پيشنهادات           پيشنهادات مربوط به يافته هاي پژوهشپيشنهادات براي پژوهش هاي آتي       محدوديت هاي پژوهش       فهرست منابع           فصل ششم: پیوست ها    بخشی از متن تحقیق:مساله عمده و اساسي مورد بحث در اين پژوهش، آگاهي و شناخت نسبت به انواعي از معاملات خارج از ترازنامه، روش هاي رايج مورد استفاده توسط شركت ها و در نهايت ارزيابي اين كه آيا حسابرسان قادر به تشخيص اين نوع از تأمين مالي هستند يا خير. با توجه به اين كه معاملات تأمين مالي خارج از ترازنامه، انواعي از معاملاتي هستند كه به صورتي از نمايش كامل از فعاليت ها و رويداد هاي مالي رخ داده شده در حساب ها نشان داده نمي شود، اين گونه معاملات باعث تغيير در ساختار سرمايه از طريق عدم ثبت بدهي ها و تعهدات عمده در صورت هاي مالي (تراز نامه) مي شود. در اين پژوهش، ابتدا به مقالات و بيانيه هاي منتشر شده توسط نهاد هاي رسمي و غير رسمي حرفه حسابداري در مورد موضوع، اشاره شده است، سپس روش هاي رايج مورد استفاده از اين نوع تأمين مالي توسط شركت ها به تفصيل تشريح شده است و در نهايت فرضيات پژوهش مورد آزمون آماري قرار گرفته است. سؤالات مطرح شده در اين پژوهش، ارتباط و يا عدم ارتباط بين نسبت هاي مالي كليدي و تأمين مالي خارج از تراز نامه، تغيير در ساختار سرمايه در صورت استفاده از تأمين مالي خارج از تراز نامه و در نهايت به وجود آمدن ترديدي عمده در فرض تداوم فعاليت در صورت استفاده از تأمين مالي خارج از ترازنامه مي باشد. براي پاسخ دادن به اين سؤالات، ابتدا شركت هاي مرتبط با تأمين مالي خارج از ترازنامه بين سال هاي 1380 -1385 با استفاده از گزارش حسابرس مستقل شناسائي و اطلاعات مربوط استخراج و با استفاده از متغيرهاي پژوهش (نسبت هاي مالي در نظر گرفته شده) از طريق روش هاي آماري، اقدام به آزمون فرضيه ها شده است. نتايج به دست آمده از آزمون آماري فرضيه ها، حاكي از تأیيد فرضيه هاي پژوهش مي باشد. با توجه به يافته هاي پژوهش مي توان نتيجه گرفت كه نامساعد بودن نسبت هاي مالي، مي تواند دليل بر استفاده از تأمين مالي خارج از ترازنامه توسط شركت ها باشد. لذا به حسابرسان مستقل پيشنهاد مي شود نسبت هاي كليدي ترازنامه اي را جهت تشخيص استفاده احتمالي شركت ها از تأمين مالي خارج از ترازنامه مورد توجه قرار دهند.

 
من می خواهم این فایل را خریداری کنم

برچسب ها:
استفاده از تأمين مالي شركت هاي پذيرفته شده در بورس تامين مالي تامين مالي خارج از ترازنامه قانون ساربينز اكسلي ساختار سرمايه تحقیق تامين مالي پژهش تامین مالی مقاله تامین مالی دانلود تحقیق تامین مالی پروژه تامین مالی پایان نامه تامین مالی دانلود تحقیق

پاورپوینت اصول مديريت عمومي و تئوري و ساختار سازمان

اصول مديريت عمومي,اصول مديريت عمومي زمان,پاورپوینت تئوری سازمان,تئوری سازمان های سازمان و مدیریت,تئوری و طراحی سازمان,تحقیق تئوری سازمان,تحقیق ساختار سازمانی,ساختار سازمانی,ساختار سازمانی ماتریسی,مقاله تئوری سازمان,مقاله ساختار سازمانی پاورپوینت اصول مديريت عمومي و تئوري و ساختار سازمان رفتن به سایت اصلی…

فایل اکسل محاسبات مالی کارگاه بتن آماده

بتن آماده,فایل اکسل بتن آماده,فایل اکسل بچینگ,فایل اکسل محاسبات بتن,فایل بتن آماده,فایل محاسبات بچینگ,فایل محاسبه بتن,کارگاه بتن آماده,محاسبات بچینگ,محاسبات مالی کارگاه بتن آماده,محاسبه بتن,نرم افزار بتن دانلود فایل اکسل محاسبات مالی کارگاه بتن آماده دانلود فایل دانلود فایل اکسل محاسبات…

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان همدان (واقع در استان همدان)

استان همدان,شیپ فایل محدوده سیاسی,شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ها,شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان همدان,شیپ فایل مرز شهرستان ها,نقشه محدوده سیاسی شهرستان ها,نقشه مرز شهرستان ها,نقشه ی محدوده سیاسی دانلود شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان همدان (واقع در استان همدان)…

برنامه جدول ضرب به زبان ++c

برنامه جدول ضرب به زبان,برنامه جدول ضرب به زبان c,برنامه جدول ضرب در سی پلاس پلاس,برنامه جدول ضرب در متلب,برنامه جدول ضرب در ویژوال بیسیک,دانلود برنامه جدول ضرب,دانلود برنامه جدول ضرب به زبان,دانلود برنامه جدول ضرب در دانلود برنامه جدول…

نقشه ی رستری جهت شیب شهرستان اقلید (واقع در استان فارس)

استان فارس,جهت شیب,جهت شیب استان ها,دانلود نقشه جهت شیب,نقشه جهت جغرافیایی,نقشه جهت شیب,نقشه جهت شیب استان ها,نقشه رستری جهت شیب,نقشه ی جهت شیب شهرستان اقلید,نقشه ی جهت شیب شهرستان ها دانلود نقشه ی رستری جهت شیب شهرستان اقلید (واقع در…

بررسی پارامترهای مؤثر بر برگشت فنری در فرایند کشش عمیق به روش المان محدود

بررسی پارامترهای مؤثر بر برگشت فنری در فرآیند کشش عمیق به روش المان محدود,برگشت فنری,پارامترهای مؤثر بر برگشت فنری,تحقیق برگشت فنری,تحقیق فرآیند کشش عمیق,تحقیق کشش عمیق,فرآیند کشش عمیق,فرآیند کشش عمیق به روش المان محدود,کشش عمیق,مقاله برگشت دانلود بررسی پارامترهای مؤثر…

خلاقیت و فنون آن

خلاقیت,روشهای پرورش خلاقیت,عوامل و موانع رشد خلاقیت دانلود خلاقیت و فنون آن دانلود فایل فهرست مطالب : مقدمه تعریف خلاقیت جهت گیری خلاقیت در سازمان های آموزشی ویژگی های افراد خلاق موانع خلاقیت تهیدیدها فرصت ها راه حل های پیشنهادی…

تحقيق ديپلماسي در آذربايجان

آذربايجان,تحقيق علوم سياسي,دانلود تحقيق,ديپلماسي,ديپلماسي در آذربايجان,علوم سياسي,كار تحقيقي علوم سياسي دانلود تحقيق ديپلماسي در آذربايجان دانلود فایل وحید شیخ بگلو، به ۹۱ روز حبس تعلیقی محکوم شد!سانیوز: «وحید شیخ بیگلو»، عضو شورای مرکزی تشکل دانشجویی آرمان در دانشگاه آزاد تبریز…

پاورپوینت سازمان های شبدری

آشنایی با سازمان های شبدری,انواع سازمان های شبدری,پاورپوینت سازمان های شبدری,پایان نامه سازمان های شبدری,تحقیق سازمان های شبدری,تعریف سازمان های شبدری,سازمان های برگ شبدری,سازمان های شبدری,سازمان های شبدری در ایران,مقاله سازمان های شبدری دانلود پاورپوینت سازمان های شبدری دانلود فایل…

 • نقشه ی زمین شناسی شهرستان قیر و کارزین
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان قیر و کارزین,شیپ فایل سازنده,شیپ فایل سازندهای شهرستان قیر و کارزین,شیپ فایل لیتولوژی شهرستان قیر و کارزین,نقشه زمین شناسی شهرستان قیر و کارزین,نقشه لیتولوژی شهرستان قیر و کارزین,نقشه ی سازند های شهرستان قیر و کارزین…

 • گزارش کار آزمایش يادگيري انتقال دو جانبه
 • آزمایش انتقال دوجانبه,آزمایش روانشناسی,آزمایش يادگيري انتقال دوجانبه,انتقال دوجانبه,روانشناسی تجربی,روش کار آزمایش انتقال دوجانبه,گزارش کار آزمایش روان شناسی,گزارش کار آزمایش روانشناسی,گزارش کار آزمایش يادگيري انتقال دوجانبه دانلود گزارش کار آزمایش يادگيري انتقال دو جانبه دانلود فایل دانلود گزارش کار آزمایش يادگيري انتقال…

 • پاورپونت جلسات شورای دبیران و هنرآموزان
 • صورت جلسه شورای دبیران فروردین ماه,صورتجلسه شورای دبیران آب,صورتجلسه شورای دبیران اردیبهشت ماه,صورتجلسه شورای دبیران اسفند ماه,صورتجلسه شورای دبیران بهمن ماه,صورتجلسه شورای دبیران دبیرستان,صورتجلسه شورای دبیران دی ماه,موضوعات جلسه شورای دبیران پاورپونت جلسات شورای دبیران و هنرآموزان رفتن به سایت…

 • پاورپوینت کرم سفید ریشه
 • پاورپوینت آماده کرم سفید ریشه,پاورپوینت کرم سفید ریشه,تحقیق کرم سفید ریشه,دانلود power point کرم س,دانلود پاورپوینت در کرم سفید ریشه,دانلود پاورپوینت کرم سفید ریشه,دانلود تحقیق کرم سفید ریشه,دانلود رایگان پاورپوینت کرم سفید ریشه,کرم سفید ریشه پاورپوینت کرم سفید ریشه رفتن…

 • نقشه ی رستری جهت شیب شهرستان اصفهان (واقع در استان اصفهان)
 • استان اصفهان,جهت شیب,جهت شیب استان ها,دانلود نقشه جهت شیب,نقشه جهت جغرافیایی,نقشه جهت شیب,نقشه جهت شیب استان ها,نقشه رستری جهت شیب,نقشه ی جهت شیب شهرستان اصفهان,نقشه ی جهت شیب شهرستان ها دانلود نقشه ی رستری جهت شیب شهرستان اصفهان (واقع در…

 • پیشینه تحقیق و مبانی نظری اعتیاد به موبایل و احساس تنهایی
 • پیشینه تحقیق احساس تنهایی,پیشینه تحقیق اعتیاد به موبایل,دانلود پیشینه تحقیق احساس تنهایی,دانلود پیشینه تحقیق اعتیاد به موبایل,دانلود مبانی نظری احساس تنهایی,دانلود مبانی نظری اعتیاد به موبایل,مبانی نظری احساس تنهایی,مبانی نظری اعتیاد به موبایل دانلود پیشینه تحقیق و مبانی نظری اعتیاد…

 • شرح عملکرد سیستم کولر اتومبيل
 • تحقيق,تحقيق مكانيك,دانلود تحقيق,سيستم كولر ماشين,شرح سيستم كولر,كار تحقيقي,كولر اتومبيل دانلود شرح عملکرد سیستم کولر اتومبيل دانلود فایل دانلود تحقیق با موضوع شرح عملکرد سیستم کولر اتومبيل، در قالب word و در 16 صفحه، قابل ویرایش.    این سیستم شامل قطعاتی…

 • تحقيق تاريخچه هنر جهان
 • انواع سبک هنری,انواع هنرهاي جهاني,بررسی تاریخ هنر,تاريخچه هنر ایران و جهان,تاريخچه هنر جهان,تاريخچه هنر در جهان,تاریخچه سبک هنری در جهان,تحقيق تاريخ هنر جهان,تحقيق رشته هنر,سبک های هنری,سبک هنری جهان,كار تحقيقي هنر,هنر جهان دانلود تحقيق تاريخچه هنر جهان دانلود فایل دانلود تحقيق…

 • تحقیق تاريخ زردشت
 • پایان نامه تاريخ زردشت,پروژه تاريخ زردشت,پروژه در مورد تاريخ زردشت,تاريخ زردشت,تحقیق آماده در مورد تاريخ زردشت,تحقیق در مورد تاريخ زردشت,دانلود تحقیق تاريخ زردشت,دانلود رایگان تحقیق تاريخ زردشت,مقاله تاريخ زردشت,مقاله در مورد تاريخ زردشت تحقیق تاريخ زردشت رفتن به سایت اصلی…

 • پکیج شبیه سازی مقاله پیش بینی اشتراکی توان باد در بازار برق
 • انجام شبیه سازی مقالات برق قد,انجام شبیه سازی مقاله برق,دانلود شبیه سازی مقالات برق قدرت,شبیه سازی مقالات برق,شبیه سازی مقالات برق قدرت,شبیه سازی مقالات برق قدرت با متلب,شبیه سازی مقاله برق,شبیه سازی مقاله برق با متلب,شبیه سازی مقاله برق قدرت…

 • طراحی و مونتاژ Crosshead Assembly در نرم افزار کتیا
 • پروژه طراحی Crosshead Assembly در کتیا,پروژه کتیا,پروژه مونتاژ Crosshead Assembly در کتیا,دانلود پروژه,دانلود پروژه طراحی کتیا,دانلود پروژه کتیا,دانلود کتیا,طراحی Crosshead Assembly در کتیا,طراحی و مونتاژ Crosshead Assembly در نرم افزار کتیا دانلود طراحی و مونتاژ Crosshead Assembly در نرم افزار…

 • نقشه ی بخش های شهرستان بردسکن
 • استان خراسان رضو,بخش های شهرستان بردسکن,شیپ فایل بخش های شهرستان بردسکن,شیپ فایل بخش های شهرستانها,فایل جی آی اس بخشهای شهرستان بردسکن,نقشه ی بخش ها,نقشه ی بخش های شهرستان بردسکن,نقشه ی بخش های شهرستانها,نقشه ی جی آی اس بخش های شهرستان…

 • شیپ فایل زمین شناسی استان البرز
 • شیپ فایل زمین شناسی استان البرز,شیپ فایل سازندهای استان البرز,شیپ فایل لیتولوژی البرز,نقشه زمین شناسی استان البرز,نقشه سازند های استان البرز,نقشه لیتولوژی البرز دانلود شیپ فایل زمین شناسی استان البرز دانلود فایل دانلود شیپ فایل زمین شناسی استان البرز،این فایل شامل…

 • تحقیق مفاهيم حسابداري صنعتي
 • پاورپوینت حسابداري صنعتي,پروژه حسابداري صنعتي,تحقیق حسابداري صنعتي,جزوه حسابداري صنعتي,حسابداري صنعتي,حسابداري صنعتي 1,حسابداري صنعتي 2,حسابداري صنعتي 3,حسابداري صنعتي pdf,حسابداري صنعتي چیست,مقاله حسابداري صنعتي تحقیق مفاهيم حسابداري صنعتي رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع مفاهيم حسابداري صنعتي،در قالب word و…

 • تحقیق طراحی واحد همسایگی
 • طراحی,همسایگی,واحد,واژه شناسی خانه تحقیق طراحی واحد همسایگی رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع  طراحی واحد همسایگی،در قالب word و در 54 صفحه، قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق:تفکر طراحی واحد همسایگی از زمانی شروع به رشد کرد که در اثر…

 • جزوه آموزشی یادگیری رشته روانشناسی تربیتی
 • جزوه آموزشی روانشناسی تربیتی,جزوه آموزشی یادگیری,جزوه آموزشی یادگیری رشته روانشناسی تربیتی,جزوه آموزشی یادگیری روانشناسی,جزوه رایگان آموزشی یادگیری,دانلود جزوه آموزشی یادگیری,دانلود رایگان جزوه آموزشی یادگیری دانلود جزوه آموزشی یادگیری رشته روانشناسی تربیتی دانلود فایل دانلود جزوه آموزشی یادگیری رشته روانشناسی تربیتی،در…

 • روش اجرای تجهیز کارگاه پروژه احداث مترو با دستگاه TBM
 • اصول تجهیز کارگاه مترو,تجهیز کارگاه TBM,دانلود روش تجهیز کارگاه TBM,روش اجرای تجهیز کارگاه پروژه احداث مترو با دستگاه TBM,روش اجرای تجهیز کارگاه پروژه مترو,روش اجرای تجهیز کارگاه مترو,روش تجهیز کارگاه TBM,نحوه تجهیز کارگاه مترو دانلود روش اجرای تجهیز کارگاه پروژه…

 • جزوه: تجهیز و راه اندازی کارگاه
 • جزوه تجهیز کارگاه,جزوه تجهیز و راه اندازی کارگاه,جزوه تجهیز و راه اندازی کارگاه pdf,جزوه درس تجهیز و راه اندازی کارگاه,دانلود جزوه تجهیز و راه اندازی کارگاه,دانلود کتاب جزوه تجهیز و راه اندازی کارگاه,کتاب جزوه تجهیز و راه اندازی کارگاه جزوه:…

 • تحقیق عالي قاپو
 • word,پایان نامه عالي قاپو,پروژه در مورد عالي قاپو,پروژه عالي قاپو,تحقیق آماده در مورد عالي قاپو,تحقیق در مورد عالي قاپو,دانلود تحقیق عالي قاپو,دانلود رایگان تحقیق عالي قاپو,رایگان,عالي قاپو,مقاله در مورد عالي قاپو,مقاله عالي قاپو,ورد تحقیق عالي قاپو رفتن به سایت اصلی…

 • تحقیق بازتاب انقلاب اسلامي در جهان اسلام
 • اهل سنت,بازتاب انقلاب,بیداری اسلامی,جهان اسلام تحقیق بازتاب انقلاب اسلامي در جهان اسلام رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق باموضوع بازتاب انقلاب اسلامي در جهان اسلام،در قالب word و در 23 صفحه، قابل ویرایش، شامل:مقدمهبيداري اسلاميبازتاب انقلاب اسلامي بر اهل سنت  …

  پاسخی بگذارید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *