تحقيق استفتاآت قضايي

استفتاآت,استفتاآت قضايي,تعزيرات,حد و حدود,ديه و ديات,قصاص,كليات قضا و راههاي اثبات دعوا,مجازاتهاي بازدارنده
دانلود تحقيق استفتاآت قضايي

دانلود فایل

فهرست مطالب مقدمهيكم: اجتهاد، حيات اسلامدوم: اجتهاد جواهرىسوم: بالندگى فقهچهارم: منطق و متانت اجتهاد شيعىپنجم: فقه در عرصه مناسبات اجتماعىششم: اجتهاد و پرسش هاى نوهفتم: نقش فقه در قضا و حقوقهشتم: اصول و ملاك هاى حاكمنهم: شاخصه كارآمدى فقهدهم: ويژگى اين مجموعه بخش نخست : كليات قضا و راه هاى اثبات دعوافصل اوّل: شرايط و وظايف قاضىمبحث اوّل : شرايط قاضى1 . عدم شرطيت ذكوريت در قاضى2 . عدم شرطيت اجتهاد در قاضى3 . جواز قضاوت غير مجتهد و لزوم عمل حسب قوانين شرعيه مصوّبه4 . قاضى تحكيم5 . رجوع به قاضى غير شيعهمبحث دوم: وظائف قاضى1 . وظيفه قاضى در موارد سكوت قانون2. وظيفه قاضى در صورت مخالفت قانون با مشهور يا شرع    3 . مسئوليت قاضى در صورت اشتباه ( تقصير )4 . قانون حاكم در دعواى غير مسلمان5 . وضعيت رسيدگى به جرايم ايرانيان در خارج از كشور6 . فصل خصومت با انشاى كتبى    7 . دادرسى غيابى8 . مرور زمان در رسيدگى به دعاوى9 . تجديدنظر خواهى10 . حبس مدعى اعسار11 . حكم به زندان يا تبعيد به مدّت نامعيّنمبحث سوم: مسائل مرتبط1 . توقيف اموال بدهكار توسط برخى از طلبكارها2 . هزينه هاى دادرسى3. عدم جواز اجراى حكم در رسيدگى هاى خارج از صلاحيت دادگاه4 . هديه به قاضىفصل دوم: راه هاى اثبات دعوامبحث اول: اقرار1 . اقرار از روى تهديد2 . استفاده از نوار، فيلم، فاكس و… در اثبات دعوامبحث دوم: شهادت1 . معيار در استماع شهادت شاهد2 . شهادت از روى عدم آگاهى3 . آثار شهادت از روى اكراه4 . تساوى زن و مرد در شهادت5 . شهادت غير شيعه و اهل كتاب6 . اداى شهادت با كتابت7 . اعتبار نوشته هاى غير رسمى8 . نظريه كارشناس9 . احقاق حق با توسل به وسايل متقلّبانه10 . معيار جواز شهادت و قسم دروغ11 . راه اثبات اعسارمبحث سوم: علم قاضى1 . محدوده اعتبار و حجيت علم قاضىمبحث چهارم: سوگند1 . اثبات حق با سوگند2 . جايگاه سوگند در دعاوى كيفرى3 . لفظ سوگند4 . شرطيت اذن مدعى در احلاف منكر5 . معناى عبارت « قول، قول اوست با قسمش » بخش دوم : حدودفصل اول: كليات حدود1 . اجراى حدود در عصر حاضر2 . مفهوم و قلمرو قاعده دَرْء3 . مجازات حدّى در صورت انكار بعد از اقرار4 . نفى بلد و امكان تبديل به مجازات ديگر5 . جمع بين اعدام و ساير مجازاتها6 . چگونگى اجراى مجازات اعدام7 . اجراى مجدد حكم اعدام، در صورت زنده ماندن محكوم به اعدام8 . قرار دادن معدوم در انظار عمومى9 . اجراى حكم بر بيمار10 . تأخير اجراى حدّ زن شيرده11 . تخفيف مجازات افراد زير هجده سال12 . توبه مسقط حدّفصل دوم: حدّ زنا1 . تعريف حدّ زنا2 . عدم تأثير استفاده از وسايل پيشگيرى كننده در تحقق زنا3 . عدم صدق زنا در ازدواج موقت بدون اذن ولىّ    4 . حكم زناى اكراهى5 . تقصير قبلى زن در تحقق اكراه6 . عدم تأثير رضايت بعدى زن در صدق زناى عنفى7 . ادعاى اكراه در زنا8 . عدم تفاوت حكم قتل در زناى به عنف بين مسلمان و غيرمسلمان9 . پرداخت مهرالمثل در زناى به عنف10 . شرايط احصان    11 . عدم تحقق احصان با عقد منقطع12 . موضوعيت داشتن اقارير اربعه براى اجراى حدّ زنا13 . عدم نفوذ اقرار تلقينى14 . تبديل رجم به نوع ديگرى از قتل15 . فرار از حفره در مجازات رجم16 . سقوط حدّ زنا از شخص ديوانه17 . سقوط حدّ زنا در صورت توافق بر ازدواج18 . حكم ضغث در ساير مجازاتها    فصل سوم: حدّ لواط و قوّادى1 . عدم اشتراط احصان در حدّ لواط2 . عدم حدّ لواط در اشخاص ديوانه3 . شمول توبه مسقط حدّ لواط به محارم نَسبى4 . اكراه در قوّادى و محاربهفصل چهارم: حدّ قذف و مسكر1 . نحوه اسناد در تحقق حدّ قذف2 . اقرار به شُرب خمر و ادعاى توبه قبل از اقرارفصل پنجم: حدّ محاربه1 . قلمرو محاربه و اِفساد فى الارض در خصوص جرايمى نظير هواپيما ربايى و…2 . شمول مجازات نفى بلد در حدّ محارب به زن3 . تشديد مجازات تبعيد به حبس در محلّ تبعيد4 . عدم جواز استفاده از داروهاى مقاوم كننده در مجازات صلب5 . نقش توبه محارب در سقوط مجازاتفصل ششم: حدّ سرقت1 . معيار طلا يا نقره مسكوك در نصاب حدّ سرقت2 . سرقت اطلاعات سرّى كد شده و رمزدار3 . سرقت از مال مشاع4 . عدم تحقق اضطرار در باره سارقان معتاد به موادمخدر5 . لزوم مقاومت در مقابل جانى يا سارق6 . اختلاف مالباخته و سارق در تعداد اموال ربوده شده7 . لزوم يا عدم لزوم مطالبه در قطع يد8 . تعدّد سرقت و مجازات آن9 . مجازات جايگزين حدّ سرقت10 . استفاده از داروى بى حس يا بى هوش كننده، هنگام اجراى مجازات    11 . نقش عفو در سرقت حدّى12 . ملكيت، فروش و پيوند عضو مقطوع در سرقتفصل هفتم: حدّ  ارتداد1 . تعريف مرتد و قلمرو آن2 . شرايط اجراى حكم مرتد3 . توبه مرتد بخش سوم: قصاصفصل اول: تعيين نوع قتل1 . ارتكاب قتل با فعل مادى2 . ارتكاب قتل با فعل غير مادى3 . خطاى در تطبيق در قتل نفس4 . شركت و معاونت در قتل5 . اكراه در قتل6. ايراد ضرب و جَرْح يا قتل با رضايت مجنّى عليهفصل دوم: شرايط قصاص    1 . حكم قتل غير مسلمان توسط مسلمان2. اسلام آوردن كافر پس از ارتكاب قتل مسلمان3 . قتل فرزند توسط پدر يا مادر4 . قتل فرزند نامشروع5 . قصاص پدر توسط فرزند6 . قتل كودك نامشروع7 . سقط و قتل جنين8. قتل از روى ترحم    9 . قتل در اثر دفاع10. قتل مهدور الدم11 . قتل اسير12 . قتل در فراش13 . جهل به حكم در قتل عمدى14 . اذن حاكم شرع در قصاص15 . عدم كفايت علم اجمالى نسبت به قاتلفصل سوم: راههاى ثبوت قتلمبحث اول: اقرارمبحث دوم: شهادتمبحث سوم: قسامه1. لزوم وجود ظنّ قوى براى اجراى قسامه2 . قلمرو قسامه    3 . مقدار قَسامه    4 . قسامه در صورت نبودن ولىّ دم5 . كاربرد قَسامه در اثبات جرم و رفع اتهام6 . تبرئه متهم در صورت عدم اتيان قَسامه توسط اولياى دم و عدم ردّ آن به متهم7 . تساوى زن و مرد در اجراى قسامه8 . لزوم اتيان قَسامه از روى يقين9 . لزوم مطالبه از سوى مدّعى در اتيان قَسامه توسط مدّعى عليه10 . نصاب قَسامه در جنايت بر اطرافمبحث چهارم: نقش قرعه در تعيين قاتلمبحث پنجم: اختلاف جانى و ولىّ دمفصل چهارم: كيفيت استيفاى قصاص1 . اولياى دم2 . حدود اختيارات ولىّ دم3 . وظيفه قاضى در صورت صغير يا كافر بودن اولياى دم يا عدم دسترسى به آنان4. تساوى زن و مرد در استيفاى قصاص5. حكم فاضل ديه در قتل چند زن توسط يك مرد6. انتخاب كننده نوع ديه در فاضل ديه7 . پرداخت فاضل ديه از بيت المال8 . ملاك در تداخل قصاص عضو در قصاص نفس9 . جمع بين قصاص و ساير مجازاتها10 . نحوه اجراى حكم قصاص11 . استفاده از داروهاى بى هوش يا بى حس كننده هنگام اجراى مجازات12 . مدت بقاى حقّ قصاص13 . تأخير اولياى دم در اجراى قصاص14 . حدود اختيار حاكم شرع در استيفا يا تبديل قصاص يا عفو15 . اسقاط حقّ قصاص توسط مجنّى عليه16 . عفو قاتل هنگام اجراى حكم17 . تبديل قصاص نفس به قصاص عضو18 . خودكشى پس از ارتكاب قتل عمدى19 . ظهور علايم حياتى پس از اجراى حكم اعدام يا قصاص20 . فروش اعضاء قبل از قصاص21 . كفّاره قتل عمدى22 . جواز تعزير قاتل عمدى در صورت عدم قصاصفصل پنجم: قصاص عضو    1 . لزوم مماثلت در قصاص اطراف2 . تبعيض در قصاص اطراف3 . تسرى حكم قصاص دست به ساير اعضاى زوج بدن4 . عدم سقوط حقّ قصاص در صورت پيوند5 . حدود اختيارات ولىّ قهرى در صدمات وارده بر صغير6 . هزينه درمان پس از اجراى قصاص اطراف يا حد7 . ملكيت، فروش و پيوند عضو مقطوع در قصاص8.عدم امكان اجراى قصاص عضوتوسط مجنى عليهوحاضرنشدن متخصصين فن براى اجراى قصاص بخش چهارم: دياتفصل اول: ماهيت ديه و اَرشْ و برخى موارد آنها1 . ماهيت ديه و برخى موارد آن2 . ماهيت اَرشْ و برخى موارد آنفصل دوم: مقدار ديه قتل نفسمبحث اول: ديه انسان و موضوعيّت نداشتن اعيان سته ديات1 . مقدار ديه انسان2 . تساوى زن و مرد در ديه و اَرشْ3 . تساوى ديه مسلمان با غير مسلمان4 . موضوعيّت نداشتن اعيان ستّه دياتمبحث دوم: محاسبه ديه و نحوه پرداخت آن    1 . معيار محاسبه براى پرداخت ديه2 . عدم تداخل ديه كم در ديه زياد3 . لزوم جبران خسارات روحى ( غيرجسمى )4 . لزوم جبران ساير آسيبهاى وارده همراه با ضايعه اصلى5 . تأثير درمان و پيوند عضو مقطوع در ميزان ديه6 . حكم اَرشْ زنان در بيش از ثلث ديه7 . انتخاب كننده نوع ديه8 . نحوه تقسيم ديهمبحث سوم: تغليظ ديه و قلمرو آنمبحث چهارم: خسارات زايد بر ديهمبحث پنجم: مهلت پرداخت ديه و اَرشْفصل سوم: مسئول پرداخت ديه1 . مسئول پرداخت ديه در موارد علم اجمالى2 . مسئوليت جمعى در صورت شركت در ايجاد ضرب و جرح3 . مسئوليت اشخاص حقوقى در پرداخت ديه    4 . مسئوليت كارفرما در پرداخت ديه5 . تعريف عاقله و مسؤوليت آن در پرداخت ديه6 . پرداخت ديه از بيت المال7 . ضامن بودن صبّى مميّز8 . اعسار در پرداخت ديه9 . خوددارى عاقله از پرداخت ديه10 . جواز حبس شخص ممتنع از پرداخت ديه11 . حدود اختيارات ولىّ يا قيّم در ديه، قصاص و عفو    12 . رضايت مجنّى عليه در عمليات ورزشى ( عوامل موجهه جرم )13 . عدم تأثير عفو مجنّى عليه نسبت به ايجاد خسارات جديد بر اثر سرايتفصل چهارم: موجبات ضمان ( مباشرت ، تسبيب، اجتماع سبب و مباشر يا اجتماع چند سبب )1 . قتل ديگرى در حال خواب2 . مسئوليت پزشك در برابر آزمايشهاى پزشكى روى بيمار3 . اشتراك در جنايت و مسئوليت تناسبى4 . تسبيب در جنايت5 . اجتماع سبب و مباشر و يا اجتماع چند سبب6 . درجه تقصير يا تأثير در ميزان مسئوليتفصل پنجم: ديه اعضا، جراحات، لطمات، سقط جنين و جنايت بر مردهمبحث اول: ديه يا ارش اعضا1 . ديه مو ( ديه تراشيدن موى سر زن و مرد )2 . ديه چشم ( اَرشْ به دليل پارگى قرنيه چشم )3 . ديه انداختن دندان طفل4 . ديه بندهاى انگشتان دست و نحوه محاسبه آن5 . عدم تأثير ميزان كارايى و ارزش عضوى در تعيين ديه انگشتان6 . ديه و اَرشْ صدمه بر بيضه7 . نحوه تعيين اَرشْ ازاله بكارت8 . ديه حسّ بويايى9 . عدم تفاوت بين اعضاى ظاهرى و باطنىمبحث دوم: ديه استخوانها1 . شكستگى استخوان و جدا شدن تكّه اى از آن2 . ديه شكسته شدن استخوان درشتْ نى و نازكْ نى3 . شكسته شدن استخوان ساق پا همراه با خونريزى4 . ديه شكستگى استخوان همراه با نقص عضو5 . جرح و شكستگى در محلهاى متعدّد6 . عدم تفاوت بين شكسته شدن ستون فقرات و جدا شدن آنها    7 . ديه يا اَرشْ در استخوان كف دست يا پا8 . ديه شكسته شدن استخوان كتف و بازو9 . ديه شكستن استخوان بينىمبحث سوم: ديه جراحات و لطمات1 . تفاوت ديه سر و صورت با ديه ضربات وارده با ساير جاهاى بدن2 . ديه سمحاق3 . صدمات وارده به زير چانه و ترقوّه4 . خسارات حاصله در گوش ، زير چانه، زير لب، داخل بينى و دهان5 . ديه جراحت گردن6 . ديه جراحتى كه به درون بدن انسان وارد مى شود7 . ديه تغيير رنگ8 . اَرشْ نقص زيبايى و تغيير در لحن گفتار    9 . موضوعيت نداشتن شتر و دينار در ديه جراحاتمبحث چهارم: سقط جنين1 . مقدار ديه سقط جنين    2 . ديه سقط جنين نامشروع3 . ديه سقط جنين غيرمسلمانمبحث پنجم: ديه جنايت بر مرده بخش پنجم: تعزيرات و مجازاتهاى بازدارندهتعزيرات و مجازاتهاى بازدارنده1. ملاك تعزير توسط حكومت2. قلمرو تعزير3. نوع و مقدار تعزير4. روش رسيدگى در جرايم موجب تعزيرات حكومتى5. مبادله محكومين به حبس بين كشورها6. معاونت و مشاركت در خودكشى7. معاونت در جرم8. عفو در جرايم تعزيراتى9. تعزير در جرايم حقّ النّاسى على رغم گذشت شاكى10. تسرّى قاعده درء و تسرّى عدم قسم در حدّ به تعزيرات11. شرطيت بلوغ يا تميز در مسئوليت كيفرى    12. اقدام تأمينى براى جلوگيرى از جرم

 
من می خواهم این فایل را خریداری کنم

برچسب ها:
كليات قضا و راههاي اثبات دعوا استفتاآت قضايي استفتاآت حد و حدود قصاص ديه و ديات تعزيرات مجازاتهاي بازدارنده

نقشه ی رستری جهت شیب شهرستان سمیرم (واقع در استان اصفهان)

جهت شیب سمیرم,جهت شیب شهرستان سمیرم,دانلود نقشه جهت شیب سمیرم,نقشه جهت جغرافیایی سمیرم,نقشه جهت شیب رایگان سمیرم,نقشه جهت شیب سمیرم,نقشه جهت شیب شهرستان سمیرم,نقشه رستری جهت شیب سمیرم دانلود نقشه ی رستری جهت شیب شهرستان سمیرم (واقع در استان اصفهان)…

تحقیق انواع سیستم مختصات تصویر (دکارتی، راست گرد، استوانه ای، مخروطی، ارتوگرافیک، استریوگرافیکUTM)

انواع سیستم مختصات تصویر,سیستم تصویر UTM,سیستم تصویر ارتوگرافیک یا استریوگرافیک,سیستم تصویر استوانه ای,سیستم تصویر مخروطی,سیستم مختصات تصویر,سیستم مختصات دکارتی,سیستم مختصات راست گرد,سیستم مختصات و سیستم تصویر دانلود تحقیق انواع سیستم مختصات تصویر (دکارتی، راست گرد، استوانه ای، مخروطی، ارتوگرافیک، استریوگرافیکUTM)…

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان کاشمر (واقع در استان خراسان رضوی)

استان خراسان رضوی,شیپ فایل محدوده سیاسی,شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان کاشمر,شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ها,شیپ فایل مرز شهرستان ها,نقشه محدوده سیاسی شهرستان ها,نقشه مرز شهرستان ها,نقشه ی محدوده سیاسی دانلود شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان کاشمر (واقع در استان…

پاورپوینت با موضوع راهبردهای یادگیری و مطالعه شناخت و فراشناخت

پاورپوینت راهبرد یادگیری,تحقیق در مورد راهبرد یادگیری,تحقیق درباره راهبرد یادگیری,تحقیق راهبرد یادگیری,تعریف راهبرد یادگیری,راهبرد یادگیری,راهبردهای یاددهی یادگیری,راهبردهای یادگیری,مقاله در مورد راهبرد یادگیری,مقاله راهبرد یادگیری دانلود پاورپوینت با موضوع راهبردهای یادگیری و مطالعه شناخت و فراشناخت دانلود فایل دانلود پاورپوینت با موضوع راهبردهای…

پاورپوینت مزایای بازنشستگی کارکنان (استاندارد شماره 33)

استاندارد شماره 33 حسابداری,پاورپوینت مزایای بازنشستگی کارکنان,حسابداري تعهدات عرفي,دانلود استاندارد شماره 33 حسابداری,دانلود رایگان استاندارد شماره 33 حسابداری,شناسايي و اندازه گيري مزایای بازنشستگی,طرحهاي با مزاياي معين,مزاياي بازنشستگي دانلود پاورپوینت مزایای بازنشستگی کارکنان (استاندارد شماره 33) دانلود فایل دانلود پاورپوینت با…

پروژه مالی کارخانه رب چین چین به همراه چارت سازمانی

پروژه رایگان مالی,پروژه مالی,پروژه مالی حسابداری,پروژه مالی کارخانه,دانلود پروژه مالی,دانلود پروژه مالی کارخانه,دانلود رایگان پروژه مالی,دانلود نمونه پروژه مالی,نمونه پروژه حسابداری,نمونه پروژه مالی دانلود پروژه مالی کارخانه رب چین چین به همراه چارت سازمانی دانلود فایل دانلود پروژه مالی کارخانه رب…

پاورپوینت ریسک های مسئولیت

اقسام مسئولیت مدنی,انواع مسئولیت مدنی,تحقیق ریسک های مسئولیت,تعریف مسئولیت مدنی,ریسک های مسئولیت,مبانی حقوقی مسئولیت,مسئولیت حقوقی,مسئولیت کیفری,مسئولیت مدنی,مسئولیت مدنی کارفرمایان,مفهوم حقوقی مسئولیت دانلود پاورپوینت ریسک های مسئولیت دانلود فایل دانلود پاورپوینت با موضوع ریسک های مسئولیت،در قالب ppt و در 34…

مطالعات امکان سنجی مقدماتی تولید رنگ های سرامیکی

امکان سنجی تولید رنگ های سرامیکی,برآورد هزینه تولید رنگ های سرامیکی,دانلود طرح توجیهی تولید رنگ های سرامیکی,راه اندازی تولید رنگ های سرامیکی,طرح توجیهی تولید رنگ های سرامیکی,طرح کسب و کار تولید رنگ های سرامیکی,کارآفرینی تولید رنگ های سرامیکی دانلود مطالعات…

تحقیق تقویت کننده کم نویز

پایان نامه تقویت کننده کم نوی,تحقیق تقویت کننده کم نویز,تحقیق در مورد تقویت کننده کم نویز,تقویت کننده کم نویز,تقویت کننده کم نویز ina,تقویت کننده کم نویز pdf,تقویت کننده کم نویز چیست,مقاله تقویت کننده کم نویز,مقاله در مورد تقویت کننده کم…

 • تحقیق استراتژی صلح
 • استراتژی صلح,استراتژی صلح پیامبر,استراتژی صلح پیامبر اکرم,استراتژی صلح حضرت محمد,تحقیق استراتژی صلح,تحقیق استراتژی صلح پیامبر,تحقیق استراتژی صلح پیامبر اکرم,تحقیق استراتژی صلح حضرت محمد,صلح پیامبر,صلح حضرت محمد دانلود تحقیق استراتژی صلح دانلود فایل دانلود تحقیق در مورد استراتژی صلح،در قالب word و…

 • نقشه ی زمین شناسی شهرستان فریدن
 • استان اصفهان,شیپ فایل زمین شناسی شهرستان فریدن,شیپ فایل سازندهای زمین شناسی شهرستان فردوس,شیپ فایل سازندهای شهرستان فریدن,شیپ فایل لیتولوژی شهرستان فریدن,نقشه زمین شناسی شهرستان فریدن,نقشه لیتولوژی شهرستان فریدن,نقشه ی سازند های شهرستان فریدن دانلود نقشه ی زمین شناسی شهرستان فریدن…

 • پاورپوینت کتاب حقوق بازرگانی دكتر ارسلان ثابت سعيدي
 • پاورپوینت کتاب حقوق بازرگانی دكتر ارسلان ثابت سعيدي,دانلود کتاب حقوق بازرگانی دكتر ارسلان ثابت سعيدي,کتاب حقوق بازرگانی ارسلان ثابت سعيدي,کتاب حقوق بازرگانی ثابت سعيدي,کتاب حقوق بازرگانی دكتر ارسلان ثابت سعيدي دانلود پاورپوینت کتاب حقوق بازرگانی دكتر ارسلان ثابت سعيدي دانلود…

 • پاورپوینت اتصالات عنکبوتی
 • آشنایی با اتصالات عنکبوتی,اتصالات عنکبوتی,اتصالات عنکبوتی چیست,انواع اتصالات عنکبوتی,پاورپوینت اتصالات عنکبوتی,پایان نامه اتصالات عنکبوتی,پروژه اتصالات عنکبوتی,تحقیق اتصالات عنکبوتی,معرفی اتصالات عنکبوتی,مقاله اتصالات عنکبوتی دانلود پاورپوینت اتصالات عنکبوتی دانلود فایل دانلود پاورپوینت با موضوع اتصالات عنکبوتی،در قالب ppt و در 48 اسلاید،…

 • پاورپوینت آشنایی با مرمت ابنیه بازار قدیمی دزفول
 • آشنایی با مرمت ابنیه,بازار قدیمی دزفول,پاورپوینت آشنایی با مرمت ابنیه,پروژه آشنایی با مرمت ابنیه,پروژه مرمت ابنیه,پروژه مرمت بازار دزفول,پروژه مرمت بازار قدیمی,دانلود پروژه مرمت,روش تحقیق مرمت ابنیه,مرمت بازار دزفول,مرمت بازار قدیمی دانلود پاورپوینت آشنایی با مرمت ابنیه بازار قدیمی دزفول…

 • تحقیق محبت در خانواده
 • پایان نامه پیرامون محبت در خانواده,پروژه محبت در خانواده,تحقیق در مورد محبت در خانواده,تحقیق روانشناسی,تحقیق روانشناسی محبت در خانواده,تحقیق محبت در خانواده,دانلود تحقیق محبت در خانواده,مقاله محبت در خانواده تحقیق محبت در خانواده رفتن به سایت اصلی بخشی از متن…

 • تحقيق حق شفعه در حقوق مدني ايران
 • اوصاف حق شفعه,تاريخچه حق شفعه,تحقيق در رابطه با حق شفعه,تحقيق رشته حقوق,تعريف حق شفعه,حق شفعه,مفهوم لغوي حق شفعه دانلود تحقيق حق شفعه در حقوق مدني ايران دانلود فایل پيشگفتار الف – موضوع تحقيق ب – هدف از انتخاب موضوع ج…

 • خلاصه فصول نهم تا دوازدهم کتاب راهنمایی و مشاوره شغلی و حرفه ای و نظریه های انتخاب شغل شفیع آبادی
 • کتاب راهنمایی و مشاوره شغلی و,کتاب راهنمایی و مشاوره شغلی و حرفه ای و نظریه های انتخاب شغل دکتر عبدالله شفیع آبادی دانلود خلاصه فصول نهم تا دوازدهم کتاب راهنمایی و مشاوره شغلی و حرفه ای و نظریه های انتخاب…

 • نقشه زمین شناسی شهرستان نهبندان
 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان نهبندان,شیپ فایل سازندهای زمین شناسی شهرستان نیکشهر,شیپ فایل سازندهای شهرستان نهبندان,شیپ فایل لیتولوژی شهرستان نهبندان,نقشه زمین شناسی شهرستان نهبندان,نقشه سازندهای شهرستان نهبندان,نقشه لیتولوژی شهرستان نهبندان دانلود نقشه زمین شناسی شهرستان نهبندان دانلود فایل دانلود شیپ فایل…

 • پاورپوینت و تحقیق ارزیابی عملکرد و پیش بینی سیستم های کامپیوتری
 • ارزیابی عملکرد سیستم های کامپیوتری,پیش بینی عملکرد سیستم های کامپیوتری,تحقیق عملکرد سیستم های کامپیوتری,تعاریف زنجیره های مارکوف,عملکرد سیستم های کامپیوتری,فرآیند Birth death,فرآیند پواسون,فرآیند مارکوف,فرآیندهای تصادفی دانلود پاورپوینت و تحقیق ارزیابی عملکرد و پیش بینی سیستم های کامپیوتری دانلود فایل دانلود…

 • کاربرد بازرسی های عینی در موضوع یابی تعمیرات در سدهای خاکی- سنگ ریزه ای و بتنی
 • بازرسی سد,تحقیق بازرسی سد,تحقیق تعمیرات سد,تحقیق سد,تعمیرات سد,تعمیرات سدهای بتنی,تعمیرات سدهای خاکی,تعمیرات سدهای سنگ ریزه ای,روشهای بازرسی سد,لزوم بازرسی سد,لزوم تعمیرات سد,مقاله بازرسی سد,مقاله تعمیرات سد,مقاله سد دانلود کاربرد بازرسی های عینی در موضوع یابی تعمیرات در سدهای خاکی- سنگ…

 • پاورپوینت آشنایی با کلیات اقتصاد خرد
 • اقتصاد خرد,اقتصاد خرد pdf,اقتصاد خرد محسن نظری,اقتصاد خرد و کلان,پاورپوینت اقتصاد خرد,پاورپوینت اقتصاد خرد محسن نظری,پاورپوینت اقتصاد خرد و کلان,تحقیق اقتصاد خرد,تحقیق اقتصاد خرد و کلان,دانلود پاورپوینت اقتصاد خرد,مقاله اقتصاد خرد دانلود پاورپوینت آشنایی با کلیات اقتصاد خرد دانلود فایل…

 • پاورپوینت داده کاوي الگوهاي تکرارشونده در جريان داده‌ ها
 • پاورپوینت آماده کامپیوتر داده کاوي,پاورپوینت داده کاوي,تحقیق داده کاوي,داده کاوي,دانلود power point داده کا,دانلود پاورپوینت داده کاوي,دانلود پاورپوینت در مورد داده کاوي,دانلود تحقیق داده کاوي,دانلود رایگان پاورپوینت داده کاوي پاورپوینت داده کاوي الگوهاي تکرارشونده در جريان داده‌ ها رفتن به…

 • نقشه ی بخش های شهرستان دیر
 • استان بوشهر,بخش های شهرستان دیر,شیپ فایل بخش های شهرستان دیر,شیپ فایل بخش های شهرستانها,فایل جی آی اس بخشهای شهرستان دیر,نقشه ی بخش ها,نقشه ی بخش های شهرستان دیر,نقشه ی بخش های شهرستانها,نقشه ی جی آی اس بخش های شهرستان دیر…

 • تحقیق نیاز به آب و املاح در ورزشکاران
 • بررسی ورزشکاران,پایان نامه تربیت بدنی پیرامون ورزشکاران,پروژه ورزشکاران,تحقیق تربیت بدنی ورزشکاران,تحقیق در مورد ورزشکاران,تحقیق ورزشکاران,دانلود تحقیق تربیت بدنی در مورد ورزشکاران,دانلود تحقیق ورزشکاران,مقاله ورزشکاران تحقیق نیاز به آب و املاح در ورزشکاران رفتن به سایت اصلی بخشی از متن تحقیق:ارزیابی…

 • پاورپوینت درس سوم کتاب علوم پایه ششم (کارخانه کاغذسازی)
 • پاورپوینت درس سوم کتاب علوم پایه ششم,پاورپوینت کتاب علوم پایه ششم,دانلود درس سوم کتاب علوم پایه ششم,دانلود رایگان کتاب علوم پایه ششم,دانلود کتاب علوم پایه ششم,درس سوم کتاب علوم پایه ششم,کتاب علوم پایه ششم,کتاب علوم پایه ششم رایگان دانلود پاورپوینت…

 • طرح توجیهی پرورش دام
 • جدیدترین طرح توجیهی پرورش دام,دانلود رایگان طرح توجیهی پرورش دام,دانلود طرح توجیهی پرورش دام,دریافت رایگان طرح توجیهی پرورش دام,دریافت طرح توجیهی پرورش دام,طرح توجیهی پرورش دام,طرح توجیهی پرورش دام رایگان,نمونه طرح توجیهی پرورش دام طرح توجیهی پرورش دام رفتن به…

 • پاورپوینت حافظه و انواع آن در روان شناسی یادگیری
 • تحقیق روانشناسی یادگیری,حافظه و هوش,حافظه و یادگیری,روانشناسی,روانشناسی حافظه,روانشناسی یادگیری,روانشناسی یادگیری دکتر سیف,روانشناسی یادگیری مقاله,روانشناسی یادگیری و تفکر,نظریه های یادگیری در روانشناسی,یادگیری دانلود پاورپوینت حافظه و انواع آن در روان شناسی یادگیری دانلود فایل دانلود پاورپوینت با موضوع حافظه و انواع…

 • تحقیق تخفيف و تبديل مجازات
 • بررسی تخفيف و تبديل مجازات,پروژه تخفيف و تبديل مجازات,تحقیق تخفيف و تبديل مجازات,تحقیق حقو ق تخفيف و تبديل مجازات,تحقیق در مورد تخفيف و تبديل مجازات,دانلود تحقیق تخفيف و تبديل مجازات,دانلود تحقیق حقو ق در مورد تخفيف و تبديل مجازات,مقاله تخفي…

 • پاورپوینت آشنائی با بیمارستان، پرونده پزشکی و اندازه گیری علائم حیاتی
 • اوراق اصلی پرونده پزشکی,ترتیب اوراق پرونده پزشکی بیمار,ترتیب اوراق پرونده های پزشکی,فرمهای استاندارد مدارک پزشکی,مدارک پزشکی بیمارستان,نمونه پرونده پزشکی,نمونه پرونده پزشکی بیمار,نمونه فرم پرونده پزشکی بیمار پاورپوینت آشنائی با بیمارستان، پرونده پزشکی و اندازه گیری علائم حیاتی رفتن به سایت…

  پاسخی بگذارید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *